Vertrouwenspersoon Gymvereniging Excelsior

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij graag wilt. GV Excelsior wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen GV Excelsior. GV Excelsior doet haar best 'ongewenst gedrag' zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren. Een van de stappen, die de vereniging heeft gezet, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. 

Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan: (cyber-)pesten en treiteren; roddelen en negeren; discriminatie; agressie en geweld; machtsmisbruik; seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart. Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”. Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

Wat doe je bij ongewenst gedrag of als je vermoedt dat een ander last heeft van ongewenst gedrag?

In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe vind je die?

Er is binnen GV Excelsior één vertrouwenspersoon benoemd. Dat is Jeannette Roeleveld. Je kunt contact met haar opnemen door haar aan te spreken op de vereniging of een e-mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten?

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

•     Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;

•     In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

•     Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

•     Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

•     Ondersteunen, indien het een strafbaar feit betreft (aanranding, verkrachting, mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie;

De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding. 

 

Preventiebeleid seksueel misbruik GV Excelsior

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en pupillen in de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel buiten GV Excelsior afspelen. In het Wetboek van Strafrecht, (boek II, titel XIV misdrijven tegen de zeden) stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook binnen GV Excelsior van kracht. Eén wetsartikel 249 willen we hier met name noemen: “Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie”. Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering met jeugdigen beneden de 16 jaar verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 244, 245, 247, 248a, 249). Het maken van afbeeldingen van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 240b).

Aannamebeleid

GV Excelsior hanteert een aannamebeleid voor een ieder die voornemens is bij GV Excelsior te komen werken, als vrijwilliger,  assistent, leiding of als betaalde kracht. Dat aannamebeleid omvat:

 1. Het bestuur houdt een kennismakingsgesprek met de beoogde vrijwilliger/medewerker en informeert de vrijwilliger/medewerker over het beleid en de gedragscode van GV Excelsior (zie hieronder);
 2. Het bestuur checkt de referenties van de vrijwilliger/medewerker (eerdere verenigingen en/of werkgevers en personen die de vrijwilliger kennen);
 3. Door of namens het bestuur wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd voor de vrijwilliger/medewerker (dit wordt elke 5 jaar herhaald);
 4. De vrijwilliger/medewerker ontvangt de VOG en overhandigt deze aan het bestuur;
 5. Op basis van het kennismakingsgesprek, de referenties en de ontvangen VOG besluit het bestuur de vrijwilliger/medewerker al dan niet aan te stellen.
 6. De nieuw aangestelde vrijwilliger/medewerker gaat akkoord met en ondertekent de onderstaande gedragscode. 

Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd. Dit artikel is dus onverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden.

Daarom heeft de vereniging voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer een persoon bij GV Excelsior komt werken, als vrijwilliger,  assistent, leiding of als betaalde kracht, dient een geldige verklaring van goed gedrag overhandigd te worden en wordt gevraagd onderstaande gedragscode te ondertekenen:

Gedragscode

 1. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.
 2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt.
 3. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn waardigheid aantast.
 4. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is.
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of slaapvertrek.
 8. De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon. (vertrouwenspersoon)
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon (vertrouwenspersoon). Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van pupillen zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

Definitie

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Sommige gedragingen zijn door het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden gehanteerd: of het welzijn van het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen van de volwassene’ bepalend. En hetgeen is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht. De vereniging richt op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een breder begrip is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. We hebben een gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de orde verklaart. In het tuchtrecht, de gedragscode en andere semi-juridische documenten gebruiken we deze term.

De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Om welke gedragingen gaat het?

In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan. Enkele voorbeelden: alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar; een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, internet); intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders.

 

Scroll to top